TRƯỜNG ĐƯỢC HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CÔNG NHẬN.CỤC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH CÔNG NHẬN LÀ TRƯỜNG TỐT

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

VỀ TIỀN HỌC PHÍ

TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ YÊN NHẬT1 NĂM 3 THÁNG KHOÁ HỌC 2 NĂM
CÁC KHOẢN TIỀN NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2 NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2
TIỀN HỒ SƠ ¥20,000 --- ¥20,000 ---
TIỀN NHẬP HỌC ¥50,000 --- ¥50,000 ---
TIỀN HỌC PHÍ ¥600,000 ¥150,000 ¥600,000 ¥600,000
TIỀN THIẾT BỊ ¥30,000 ¥7,500 ¥30,000 ¥30,000
TỔNG SỐ ¥700,000 ¥157,500 ¥700,000 ¥630,000

 
KHOÁ HỌC 1 NĂM 9 THÁNG KHOÁ HỌC 1 NĂM 6 THÁNG
CÁC KHOẢN TIỀN NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2 NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2
TIỀN HỒ SƠ ¥20,000 --- ¥20,000 ---
TIỀN NHẬP HỌC ¥50,000 --- ¥50,000 ---
TIỀN HỌC PHÍ ¥600,000 ¥450,000 ¥600,000 ¥300,000
TIỀN THIẾT BỊ ¥30,000 ¥22,500 ¥30,000 ¥15,000
TỔNG SỐ ¥700,000 ¥472,500 ¥700,000 ¥315,000