VỀ TIỀN HỌC PHÍ

TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ YÊN NHẬT1 NĂM 3 THÁNG KHOÁ HỌC 2 NĂM
CÁC KHOẢN TIỀN NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2 NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2
TIỀN HỒ SƠ ¥20,000 --- ¥20,000 ---
TIỀN NHẬP HỌC ¥50,000 --- ¥50,000 ---
TIỀN HỌC PHÍ ¥600,000 ¥150,000 ¥600,000 ¥600,000
TIỀN THIẾT BỊ ¥30,000 ¥7,500 ¥30,000 ¥30,000
TỔNG SỐ ¥700,000 ¥157,500 ¥700,000 ¥630,000

 
KHOÁ HỌC 1 NĂM 9 THÁNG KHOÁ HỌC 1 NĂM 6 THÁNG
CÁC KHOẢN TIỀN NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2 NĂM THỨ 1 NĂM THỨ 2
TIỀN HỒ SƠ ¥20,000 --- ¥20,000 ---
TIỀN NHẬP HỌC ¥50,000 --- ¥50,000 ---
TIỀN HỌC PHÍ ¥600,000 ¥450,000 ¥600,000 ¥300,000
TIỀN THIẾT BỊ ¥30,000 ¥22,500 ¥30,000 ¥15,000
TỔNG SỐ ¥700,000 ¥472,500 ¥700,000 ¥315,000